Α σι πιριλάβου

0

Πουντιάσαμαν!!

0

Κάτσ’ σ’μια μιργιά

0

Α ρα παλιου’γκρά

0

Κφόγουρνου

0

Τι είν’ τούτο Φώτ΄;

0

Σιαπού;

0

Λιχτάν

0